Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 

  • » Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).
  • » Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.
  • » Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • » Μελέτες βιωσιμότητας.
  • » Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
  • » Business plans.
  • » Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • » Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.
  • » Ανάληψη έργου εκκαθαριστή