Λογιστικές Υπηρεσίες

Νομικά Πρόσωπα


 • » Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
 • » Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • » Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
 • » Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • » Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • » Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
 • » Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • » Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • » Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • » Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER
 • » Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
 • » Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
 • » Σύνταξη ταμειακών ροών
 • » Μελέτες βιωσιμότητας
 • » Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • » Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • » Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • » Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

 Φυσικά Πρόσωπα


 • » Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 • » Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • » Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • » Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • » Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • » Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • » Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • » Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,)
 • » Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • » Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 • » Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 • » Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • » Φορολογικός εκπρόσωπος