Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • » Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • » Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • » Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
 • » Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget
 • » Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing
 • » Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • » Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • » Μελέτες Βιωσιμότητας
 • » Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • » Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • » Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 • » Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων