Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • » Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
  • » Εκπεστέες δαπάνες.
  • » Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με την ισχύουσα  φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία
  • » Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  • » Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
  • » Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.
  • » Συμβιβασμοί & Προσφυγές.
  • » Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση